Regulamin finansowania wyjazdów na konferencje naukowe studentów wydziału lekarskiego

Regulamin finansowania wyjazdów na konferencje naukowe studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM

1. Zwrot kosztów wyjazdu dotyczy tylko zarejestrowanych członków STN UJ CM w danym roku akademickim.

2. Student, którego praca naukowa zakwalifikowała się na konferencję, chcąc otrzymać zwrot kosztów wyjazdu musi złożyć stosowne podanie z prośbą do Dziekana Wydziału Lekarskiego. Podanie musi być złożone przed wyjazdem na konferencje, zaraz po otrzymaniu decyzji od Komitetu Naukowego konferencji o kwalifikacji doniesienia do prezentacji.

3. Podanie powinno zawierać następujące załączniki:

a) certyfikat członkostwa w Kole Naukowym (do pobrania ze stony http://stn.cm-uj.krakow.pl/),
b) stosowną opinię wydaną przez Zarząd STN (do pobrania ze stony http://stn.cm-uj.krakow.pl/),
c) potwierdzenie zakwalifikowania się pracy na daną konferencję.

4. Jeżeli student wyjeżdża nie wygłaszając pracy naukowej (w charakterze uczestnika biernego/słuchacza/współautora nie prezentującego pracę) nie otrzyma on zwrotu kosztów wyjazdu.

5. W danym roku akademickim student może otrzymać zwrot kosztów za jeden wyjazd zagraniczny (do kwoty 1500 PLN) i dwa krajowe (do łącznej kwoty 500 PLN).

6. Jedna praca może być objęta dofinansowaniem tylko jeden raz.

7. Student wygłaszający pracę naukową otrzymuje zwrot kosztów: opłat rejestracyjnych, kosztów przejazdu i noclegów (jedna osoba na jedną pracę). Zwrot funduszy odbywa się po okazaniu stosownych rachunków i faktur (dane do faktury poniżej) oraz certyfikatu wygłoszenia pracy.

a) w przypadku wyjazdów krajowych kwota ta sumarycznie nie może przekroczyć 500,00 PLN (pięćset złotych)

b) w przypadku wyjazdów zagranicznych kwota sumarycznie nie może przekroczyć 1500,00 PLN (jeden tysiąc i pięćset złotych).

8. Dane do faktur:

Nabywca:
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
NIP 675-000-22-36

Odbiorca/Płatnik:
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków